top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

ต้อนรับสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณะบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พร้อมบริการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดการบริหารจัดการเรียนการสอนหลังการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 19 ที่ต้องนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการเรียนการสอน

หากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @tliccmu


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page