top of page

CMU OBE
PLATFORM

OUTCOME-BASED EDUCATION

กับ " 7 หลักสูตรนำร่อง "

ไม่พลาด ในทุกข้อมูลสำคัญ

สื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ CMU OBE PLATFORM

สำหรับผู้ใช้งานระบบทั้ง 7 หลักสูตรนำร่อง

FAQs

ตอบทุกคำถามที่พบบ่อย
ในการใช้งานระบบ

Guideline
Checklist

แจ้งเตือนความจำกับ
รายการท