top of page

Covid-19 Response Research

วิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงถานการณ์ Covid-19

ถอดบทเรียน 1 ปีกับ COVID-19

เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

      จากความคิดเห็นของ อาจารย์และนักศึกษา มช. มากกว่า 1,000 คน การนำเสนอผลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       รวมถึง การนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการวิจัย และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับการสอนออนไลน์ ที่มาจากข้อมูลจริงพร้อมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพูดคุยเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทาง Zoom meeting

 

       ถอดเป็นรายงานโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้ 

(กดเพื่อดาวน์โหลด)

 Executive Summary

จากผลการสำรวจ และการวิจัยสามารถทำให้มองเห็นถึงการปรับตัวในทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน

ในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนก้าวต่อไปดังนี้

มิติการเรียนการสอน

• ใช้การเรียนแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ และ LMS เป็นสำคัญและมีการจัดทำสื่อออนไลน์มากขึ้น
• การสอนปฏิบัติการถูกเลื่อน, การทดลองผ่านระบบออนไลน์และทำเองที่บ้านหรือจำกัดจำนวนในการเข้าห้องปฏิบัติการ

มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา

• กิจกรรมส่วนใหญ่ถูกงดหรือยกเลิก
• กิจกรรมที่จำเป็นและยังคงต้องจัด เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์
• กิจกรรมที่จำเป็นดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

มิติการวัดและประเมินผล

• มีความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบออนไลน์
• การเลื่อนการสอน• ลดสัดส่วนคะแนนสอบลงโดยเปลี่ยนเป็นการให้งานนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเป็นการทดแทน

มิติของการจัดการความเสี่ยง

• มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวาระด่วน
• ทำงานโดยใช้โครงสร้างการบริหารเดิมที่มีอยู่แล้ว,

มีการใช้ข้อมูลจากผลสำรวจ (เท่าที่มี) มาตัดสินใจจัดการปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

มิติสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากร

• จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์ เช่นคอมพิวเตอร์, ไมโครโฟน,กล้อง, อินเตอร์เนต
• เพิ่มศักยภาพ LMS และการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ ห้องสตูดิโอเพื่อจัดทำสื่อที่สนับสนุนการเรียน การสอนออนไลน์

นำไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนก้าวต่อไป

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan)

คลังสื่อการสอน
(Media Warehouse)

การประเมินผลลัพท์การเรียนรู้

แบบเน้นสมรรถนะ
(Competency Based Evaluation)

การเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่น
(Flexible Delivery Mode)

Infographic Summary Research

Executive-summary-2-01-1024x724
Executive-summary-01-1024x724
Executive-summary-02-1024x725
Executive-summary-2-02-1024x724

คณะผู้วิจัย

อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้วิจัยหลัก

ผศ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.พจนา  พิชิตปัจจา

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย

ผู้วิจัย

bottom of page