top of page

กรอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบที่คอยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทักษะและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้วยกรอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จะนำร่องประเมินสมรรถนะอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2565 มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้

O

A

Active Learning Facilitator

A1

การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
(Active classroom practitioner)

- คำจำกัดความ - 
การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้ แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ

Active Learning Facilitator

A2

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน
(Asynchronous learning facilitator)

- คำจำกัดความ - 
ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา
หรือสถานที่เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน
และผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

 

คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

A: Active Learning Facilitator

D: Digital Learning Practitioner

D

Digital Learning Practitioner

D1

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer)

- คำจำกัดความ - 
การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

Digital Learning Practitioner

D2

การผลิตสื่อการสอน
(Digital media creator)

- คำจำกัดความ - 
การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

O: Outcome-based Educator

Outecome-based Educator

O1

ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้
(Design Learning Outcomes)

- คำจำกัดความ - 
การแบบผลลัพธ์การเรียนรู้

Design Learning Outcomes

Outecome-based Educator

O3

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Continuous Quality Improvement

- คำจำกัดความ - 
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement

Outecome-based Educator

O2

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล Design Learning Activity & Assessment

- คำจำกัดความ - 
การแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล Design Learning Activity & Assessment

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

A: Active Learning Facilitator

1) สมรรถนะการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Facilitator): (A)

Active Learning Facilitator

A1

การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
(Active classroom practitioner)

- คำจำกัดความ - 
การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้ แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ

|  A1 Lv.1   |   A1 Lv.2   |   A1 Lv.3   |   A1 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

สมรรถนะย่อย

A1: การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

    (Active classroom practitioner)

คำจำกัดความ

การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ 

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ Active Instruction เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ได้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ของตน โดยการปฏิบัติจริงผ่านการคิดขั้นสูง 


- ออกแบบโดยบูรณาการ/ปรากฏการณ์รอบตัว/ชีวิตจริง ร่วมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เอื้ออำนวย และสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ในการเรียนรู้  


- เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่ใช้ความคิดขั้นสูง  

A1

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

A1-1

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย

1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเบื้องต้น และตระหนักรู้ของอาจารย์

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

A1-2

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะตามคำจำกัดความได้ทุกข้อ

(ขอมีกรณีศึกษาจากวิชาบรรยายด้วย)

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

A1-3

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning

(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้

(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

A1-4

แสดงผลสำเร็จดังนี้

(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้

(เช่น การทำโครงการ Coaching, ให้คำปรึกษา, พัฒนาสมรรถนะ) ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย

(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

A: Active Learning Facilitator

1) สมรรถนะการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Facilitator): (A)

Active Learning Facilitator

A2

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน
(Asynchronous learning facilitator)

- คำจำกัดความ - 
ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา
หรือสถานที่เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน
และผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

 

|  A2 Lv.1   |   A2 Lv.2  |   A3 Lv.3  |  A4 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

A2: การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน

(Asynchronous learning facilitator)

สมรรถนะย่อย

คำจำกัดความ

การออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา หรือสถานที่เรียนรู้

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จาก synchronous และ asynchronous learning ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกคาบเรียน


- สร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เพื่อให้เรียนรู้ได้จากทุกที่ และทุกเวลา เช่น Flipped Classroom, Asynchronous Discussion, Virtual Learning
 

A2

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการใช้ Asynchronous Learning

ในการจัดการเรียนรู้

A2-1

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป

 

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

A2-2

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป

 

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้
(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง


(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้


(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

A2-3

ระดับที่ 4

ผู้นำ

 

แสดงผลสำเร็จดังนี้
(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ ในการส่งเสริม Asynchronous Learning ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

A2-4

D : Digital Learning Practitioner

2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Learning Practitioner): (D)

Digital Learning Practitioner

D1

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer)

- คำจำกัดความ - 
การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

|  D1 Lv.1   |   D1 Lv.2   |   D1 Lv.3   |   D1 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

สมรรถนะย่อย

D1: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

(Technology-rich Learning Designer)

การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

คำจำกัดความ

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการคิดขั้นสูง

 
- ให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมในการเลือกใช้ เครื่องมือเทคโนโลยี/เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยบริการ  


- ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง การบริหารการศึกษา การสื่อสารกับผู้เรียน การประเมินผล การทำงานกลุ่ม และมิติอื่น ๆ ที่เหมาะสม 


- มีความตระหนักถึงกรอบสมรรถนะสากลด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เช่น TIM, SAMR, TPACK

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D1-1


(1) แสดงตัวอย่างผลสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 มิติ

โดยมีการอ้างอิงจากกรอบสมรรถนะระดับสากล

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D1-2


(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 มิติ  

โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D1-3


(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 5 มิติ  

โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา


(2) แสดงผลสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ผ่านทางผลงานวิจัย, สิทธิบัตร, การแผยแพร่ใช้งานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ และหรือ แสดงผลสำเร็จของการเผยแพร่แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ท่านอื่นทั้งในและนอกหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D1-4


(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ ในการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D : Digital Learning Practitioner

2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Learning Practitioner): (D)

Digital Learning Practitioner

D2

การผลิตสื่อการสอน
(Digital media creator)

- คำจำกัดความ - 
การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

|  D2 Lv.1   |  D2 Lv.2   |  D2 Lv.3  | D2 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

D2 การผลิตสื่อการสอน (Digital media creator)

สมรรถนะย่อย

การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

คำจำกัดความ

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- สร้างสื่อบันทึกการสอนของตนในรูปแบบวิดิโอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้


- ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนไม่ยาวเกินไป แทรกกิจกรรมสะท้อนคิดคั่นระหว่างหัวข้อ เช่น แบบทดสอบ กิจกรรมสนทนา 


- สื่อมีภาพและเสียงที่คมชัดเพียงพอไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน


- สร้างสื่อที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียน เช่น การเลือกน้ำเสียงที่ใช้ การใช้ภาพหรือสื่อประกอบ การแสดงกรณีศึกษา การลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ เป็นต้น

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D2-1

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย

พร้อมสไลด์ ถ่ายทำให้ห้องทำงานทั่วไป ที่มีเนื้อหาครบถ้วน

มีลำดับของเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์

 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน

 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D2-2

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย

พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย

   มีเนื้อหาเทียบเท่ากับภาระงานสอนวิชาบรรยาย 1.5 หน่วยกิต (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 105 นาที)

   แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์

 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน

 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D2-3

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบายที่ผลิตด้วยตัวเอง

    มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากระดับที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัว (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 210 นาที)  

   แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์ 


(2) แสดงผลสำเร็จในการนำไปใช้กับผู้เรียน


(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D2-4

(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทุธ์ ในการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3

และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D1
D2

O : Outcome-based Educator*

3) สมรรถนะนักจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน Outcome-based Educator : O

O1: ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ Design Learning Outcomes

O2: ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล Design Learning Activity & Assessment

O3: การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement

Outcome-based

Education

O1

O1: ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้

Design Learning Outcomes
 

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

O1-1

(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO)

ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO)


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เอกสารแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO)

ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี
 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

O1-2

(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO)

ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)


หลักฐานที่ใช้แสดง
• ต้นแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO)

ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้
 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

O1-3

(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) (วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของคณะ)


หลักฐานที่ใช้แสดง
• หลักสูตรที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

O1-4

(1) ออกแบบผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) ของคณะ

ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและทิศทางในอนาคต


หลักฐานที่ใช้แสดง
• ผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) ที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

O2

O2: ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล

Design Learning Activity & Assessment

O2-1

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของบทเรียน (Lesson)

ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO)  


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เอกสารประมวลรายวิชา (course syllabus) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

O2-2

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายบทเรียนที่บรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ได้


หลักฐานที่ใช้แสดง
• ผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในระบบ CMU MIS ในระดับดี

 

O2-3

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายกระบวนวิชาที่บรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ได้


(2) บริหารจัดการหลักสูตรในระดับพื้นฐานได้


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เล่มหลักสูตร ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี

(จากระบบประกันคุณภาพ)
 

O2-4

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายหลักสูตรที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) บรรลุตามอัตลักษณ์ ทิศทาง และนโยบายของคณะ


(2) บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เอกสารบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ที่แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของ

ทุกหลักสูตรในประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

• ความคุ้มทุน ROI เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต

O3

O3: การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement

O3-1

(1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบทเรียน (Lesson) ตาม PDCA อย่างต่อเนื่อง

 

ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) ดีขึ้น เช่น เทคนิคการสอนในชั้นเรียน

การออกข้อสอบ เป็นต้น


หลักฐานที่ใช้แสดงเอกสาร

• PDCA ระดับบทเรียน (Lesson) ที่ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน(LLO)ดีขึ้น
 

O3-2

(1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินกระบวนวิชาและนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ PDCA

เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ดีขึ้น

 

เช่น ปรับวิธีการสอนจากบรรยายในชั้นเรียน เป็น Project-based, การให้คำปรึกษานักศึกษาที่ไปปฏิบัติ CWIE เป็นต้น


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เอกสาร PDCA

ระดับกระบวนวิชาที่ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ดีขึ้น
 

O3-3

(1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรและนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ PDCA

เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ดีขึ้น

 

เช่น การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต, การจัดการภาพรวม CWIE เป็นต้น


หลักฐานที่ใช้แสดง

• เอกสาร PDCA  และ

• Executive Summary ที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร (แสดงผลลัพธ์ของหลักสูตรโดดเด่น ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง)

O3-4

(1) ใช้ Innovation ด้านการจัดการหลักสูตรในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงทิศทาง และ

 

พัฒนาหลักสูตรของส่วนงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต


หลักฐานที่ใช้แสดง
• เอกสาร PDCA และ

• Executive Summary

ที่แสดงถึงการใช้ Innovation ด้านการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต หรือได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

O1
O2
O3

สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการยื่นรับรองสมรรถนะอาจารย์

           ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้จัดทำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 และเพื่อการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

           อันได้แก่ หลักสูตรออนไลน์ MOOC, การอบรมพัฒนาอาจารย์, การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน และการ Digital Learning (Consulting Service), ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการให้บริการ Platform Service Support 

หลักสูตรออนไลน์ MOOC

หลักสูตรออนไลน์ MOOC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ADO

Read More >

การอบรมพัฒนาอาจารย์

ตารางการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ ADO

ปี 2566

Read More >

ทุน ABC

ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

Read More >

Consulting

การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน และการ Digital Learning

Read More >
bottom of page