top of page

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานระบบ Canvas LMSเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คุณปณิธิ พันวุฒิ ได้แนะนำระบบ Canvas LMS สำหรับจัดการเรียนการสอน แนะนำ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้กับสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meetingbottom of page