top of page

DLA

Digital Learning Assistance

โครงการนักศึกษาช่วยงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"TLIC JUNIOR พร้อมช่วยเหลืออาจารย์

ทั้งทีมออนไลน์และออนไซต์"

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ TLIC 

  • ระบบบริหารจัดการรายชื่อและคอร์สเรียนออนไลน์ CMU Course Portal

  • ระบบ LMS Mango Canvas

  • ระบบ MS Teams

  • ระบบสอบออนไลน์ CMU Exam

  • ห้องเรียนฟรี EZ Active Classroom

  • สตูดิโอผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย EZ Self Studio

  • เครื่องมือประชุมออนไลน์ CMU Zoom

ช่วยคัดกรอง จัดหมวดหมู่คำถาม และประสานงานให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถให้นักศึกษาช่วยทดสอบระบบ

หรือทดสอบการตั้งค่าที่อาจารย์ตั้งไว้

ช่วยอาจารย์แก้ไขปัญหาและตรวจสอบการตั้งค่าระบบ Mango Canvas จาก Sandbox

ช่วยดำเนินการในระบบเมื่ออาจารย์มอบหมาย

หรืออนุญาตในการให้สิทธิ์เข้าจัดการคอร์ส

ช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและแนะนำแหล่งข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ให้แก่อาจารย์

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

จุดประจำการสำหรับปีการศึกษา 1/2566

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดเทอม (ยกเว้นสัปดาห์สอบและก่อนสอบ 2 สัปดาห์)

| 08.30 - 09.30 | 09.30 - 11.00 | 11.00 - 12.30 | 13.00 -14.30 | 14.30 - 16.00 |

   1                  2               3               4

"ศูนย์เทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)" 
ชั้น 4 อาคารเรียนรวม

คณะแพทยศาสตร์

"ITSC New Media Studio" 

ชั้น 1 อาคาร 4

คณะพยาบาลศาสตร์

"หน่วยนวัตกรรมการศึกษา" 

งานบริการการศึกษาฯ

คณะเภสัชศาสตร์

"TLIC CMU" 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

สำนักงาน TLIC ชั้น 3

วันปฏิบัติงานตามจุดประจำการ

สำหรับปีการศึกษา 1/2566

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดเทอม

(ยกเว้นสัปดาห์สอบและก่อนสอบ 2 สัปดาห์)

เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

สำหรับนักศึกษา
ที่อยากเข้าร่วมโครงการ DLA

สามารถอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

bottom of page