ประเภทของทุนที่เปิดรับสมัคร

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ABC

TYPE A

Active Learning

  พิเศษ! มี Coach
ให้คำปรึกษาการสอน

A+

งบประมาณ
30,000.-

TYPE B

Asynchronous
Learning

งบประมาณ
50,000.-

  พิเศษ! มี Coach
ให้คำปรึกษาการสอน

B+

TYPE C

Active Learning

  พิเศษ! มี Coach
ให้คำปรึกษาการสอน

C+

งบประมาณ
80,000.-

บูรณาการข้ามวิชา

TYPE O

Outcome base Active Learning

  พิเศษ! มี Coach
ให้คำปรึกษาการสอน

O+

งบประมาณ
40,000.-

กดปุ่ม "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการที่ท่านต้องการสมัคร

Microteaching & MOOC

TYPE
Micro-
teaching

งบประมาณ

5,000.-

ฝึกปฏิบัติการสอนเสมือนจริง
ในรูปแบบจำลอง

งบประมาณ

30,000.-

รายละเอียดเพิ่มเติม

TYPE
Skills 4 Life

ผลิตสื่อการสอนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณ

30,000.-

รายละเอียดเพิ่มเติม

งบประมาณ
30,000.-

กดปุ่ม "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการที่ท่านต้องการสมัคร

    LEVEL I

Laboratory Level
   (CMU-RL 1-3)

พัฒนาแนวคิด ต้นแบบ ทดสอบเบื้องต้น

 งบประมาณ
300,000.-

    LEVEL II

 Fieldwork Level
   (CMU-RL 4-7)

   ใช้งานจริงในหรือนอก 
  มหาวิทยาลัย (ลงพื้นที่
/ชุมชน) ระดับขยายผล

 งบประมาณ
500,000.-

   LEVEL III

 

   พิจารณา
งบประมาณ

Case by Case

   ยอมรับเป็นมาตรฐาน
  ขยายผลอย่างกว้างขวาง
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

 
    Commercial
/Standardized 

 (CMU-RL 8-9)

กดปุ่ม "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการที่ท่านต้องการสมัคร