top of page

CMU 21st Century Learning

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21

โดยสนับสนุนทุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการ อาจารย์เก่าหรืออาจารย์ใหม่ก็สามารถสมัครได้

ABC 266-02.jpg

แนะนำโครงการ

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และได้มีการสนับสนุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการที่เปิดรับสมัคร

       ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการมอบทุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 4 คุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในษตวรรษที่ 21 คือ

                 1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง

                 2.วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

                 3.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

                 4.การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

       

        ในปีการศึกษา 2566 นี้ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ หรือ TLIC ของเรามี

nุนอาจารย์ 5 ประเภทด้วยกัน 

าพร้อมหลักสูตร coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการออกการเรียนรู้ของท่าน  อาจารย์ที่ไม่มีวิชาสอน แต่อยากขอทุน ก็สามารถขอทุนประเภท Micro teaching ได้เช่นกัน

       และความน่าสนใจในปีนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีทุน Type O (OBE) ซึ่งเป็นทุนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน (Outcome Base Education) 

      นอกจากนี้ TLIC ยังมีทุนวิจัยนวัตกรรมให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจในด้านนวัตกรรมการสอน เพื่อตอบโจทย์ CMU RL ของมหาวิทยาลัย ถึง 3 ประเภทด้วยกัน อาจารย์คนไหนที่สนใจอยากจะพัฒนาการสอน บอกเลยว่าปีนี้ เป็นปีที่ไม่ควรพลาดเลยครับ”

       อีกทั้ง TLIC ยังมีสนับสนุนและผลักดันการยื่นรับรองสมรรถนะบุคลากร สายวิชาการ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ที่สนใจร่วมทดลองการยื่นรับรองสมรรถนะ จะมีเงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น

อ.ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ทีมคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่อาจารย์ชาวมช. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลแนวใหม่ที่สามารถอธิบายความสามารถผู้เรียนได้ตรงกับเป้าหมายการเรียน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 

        พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบ Active Learning เข้าสู่ห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ และ ต่อยอดศักยภาพการสอนโดยใช้ต้นทุนเดิมเป็นฐาน เพื่อยกระดับสมรรถนะของอาจารย์สู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต"

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สมัครโครงการ

เปิดรับสมัครแล้วทุนอาจารย์ทั้ง 5 ประเภท

ABC 266-02.jpg
E-Books Shelf
E-Books

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

(CMU 21st Century Learning)

E-Book Page
bottom of page