top of page

CMU 21st Century Learning

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21

โดยสนับสนุนทุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการ อาจารย์เก่าหรืออาจารย์ใหม่ก็สามารถสมัครได้

White Black and Yellow Business Presentation Template.png

แนะนำโครงการ

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และได้มีการสนับสนุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการที่เปิดรับสมัคร

       ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการมอบทุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 4 คุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในษตวรรษที่ 21 คือ

                 1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง

                 2.วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

                 3.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

                 4.การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

       

        ในปีการศึกษา 2565 นี้ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ หรือ TLIC ของเรามี

nุนอาจารย์ 10 ประเภทด้วยกัน 

าพร้อมหลักสูตร coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการออกการเรียนรู้ของท่าน  อาจารย์ที่ไม่มีวิชาสอน แต่อยากขอทุน ก็สามารถขอทุนประเภท Micro teaching ได้เช่นกัน

       และความน่าสนใจในปีนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับ 2 หน่วยงานคือสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีทุน Type O (OBE) ซึ่งเป็นทุนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน (Outcome Base Education) และ CMU LIFE LONG โดยมีทุน Type MOOC Skills 4 life เพื่อค้นหาอาจารย์ที่สามารถพัฒนาหลักสูตรตามหัวข้อเชี่ยวชาญที่กำหนดให้อีกด้วย

      นอกจากนี้ TLIC ยังมีทุนวิจัยนวัตกรรมให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจในด้านนวัตกรรมการสอน เพื่อตอบโจทย์ CMU RL ของมหาวิทยาลัย ถึง 3 ประเภทด้วยกัน อาจารย์คนไหนที่สนใจอยากจะพัฒนาการสอน บอกเลยว่าปีนี้ เป็นปีที่ไม่ควรพลาดเลยครับ”

อ.ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ทีมคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่อาจารย์ชาวมช. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลแนวใหม่ที่สามารถอธิบายความสามารถผู้เรียนได้ตรงกับเป้าหมายการเรียน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 

        พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบ Active Learning เข้าสู่ห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ และ ต่อยอดศักยภาพการสอนโดยใช้ต้นทุนเดิมเป็นฐาน เพื่อยกระดับสมรรถนะของอาจารย์สู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต"

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

        วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเสริมการพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งอนาคตควบคู่ไปกับความรู้และทักษะเชิงวิชาการ ผ่านชุดหลักสูตร

“ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิต และ
   การทำงาน (Skills for Life)”

ในหมวดหมู่การเรียนรู้ด้าน Self-Leadership และ Interpersonal ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มทักษะ ได้แก่ 1. Entrepreneurship 2. Goals achievement 3. Mobilizing systems
     4. Developing relationships 5. Teamwork effectiveness

        โดยอาจารย์สามารถออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรขั้นต้นผ่านระบบการเรียน
    ออนไลน์ CMU MOOC และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา"

รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

        เพราะการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดในตัวผู้เรียน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอาจารย์ทุกท่านให้สามารถพัฒนาหลักสูตร/กระบวนวิชา และจัดการศึกษาที่

   มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวคิด Outcome-based Education (OBE) ผ่านการจัดอบรม การผลิตสื่อ

และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ OBE เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจได้ว่าผู้เรียนทุกคนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวัง มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สมัครโครงการ

เปิดรับสมัครแล้วทุนอาจารย์ทั้ง 10 ประเภท

MicrosoftTeams-image (4).png
E-Books Shelf
E-Books

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

(CMU 21st Century Learning)

E-Book Page