top of page

CMU 21st Century Learning

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนะนำโครงการ

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และได้มีการสนับสนุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการที่เปิดรับสมัคร

       ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการมอบทุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 4 คุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในษตวรรษที่ 21 คือ

                 1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง

                 2.วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

                 3.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

                 4.การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

       

        ในปีการศึกษา 2567 นี้ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ หรือ TLIC ของเรามี

ทุนอาจารย์ 9 ประเภท 1 กิจกรรมด้วยกัน 

าพร้อมหลักสูตร coaching โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการออกการเรียนรู้ของท่าน  มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะการสื่อสารมวลชนที่คอยให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่อการสอน 

       และความน่าสนใจในปีนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เปิดตัวทุนใหม่ Starter Kit เป็นทุนสำหรับผู้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการสอน โดยเป็นทุนที่ให้อาจารย์ได้ลองเปิดใจเปลี่ยนการสอนเล็กๆเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้นในรายวิชา และมีทุน Generative AI  โดยให้อาจารย์ที่มีความสนใจใช้ AI ให้มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้

      นอกจากนี้ TLIC ยังมีทุนวิจัยนวัตกรรมให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจในด้านนวัตกรรมการสอน เพื่อตอบโจทย์ CMU RL ของมหาวิทยาลัย ถึง 3 ประเภทด้วยกัน อาจารย์คนไหนที่สนใจอยากจะพัฒนาการสอน บอกเลยว่าไม่ควรพลาดในการขอทุนเลยครับ”

     

อ.ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทโครงการ

ทุนพัฒนาอาจารย์

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Untitled-1.png
Untitled-2.png
Untitled-3.png
Untitled-4.png

กดปุ่มทุน เพื่อดูเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ

Untitled-5.png
Untitled-6.png
Poster ABC 67 A3-04.png
bottom of page