top of page

CMU 21st Application Procedures

ABC 266-02.jpg

ระบบจะเปิดให้ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 

ขั้นตอนการสมัครโครงการ
CMU 21st Application Procedures

1

ตอบคำถามเพื่อประเมินประเภทโครงการที่เหมาะสมกับท่าน

ท่านสามารถตอบคำถาม
เพื่อประเมินเงื่อนไขของโครงการ
ที่เหมาะสมกับท่านได้ที่นี่

กดที่ปุ่มด้านล่าง
เพื่อเลือกแบบประเมิน

2

กรอกฟอร์มใบสมัคร
Fillable Word Form

กรุณาดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ
ที่ท่านต้องการสมัคร


 หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการ
อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

3

ส่งข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบ Easy Chair

ระบบที่นิยมใช้ในการพิจารณา
บทความทางวิชาการ
โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการ CMU 21st

 

กลับไปยังหน้าประเภทของโครงการ เพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการอีกครั้ง

แบบประเมินโครงการที่เหมาะสมกับท่าน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อตอบแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของโครงการที่ท่านต้องการสมัคร
 หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการอาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครโครงการที่ท่านต้องการ
 หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการอาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

ABC

Micro Teaching

ใบสมัคร
แบบประเมิน
ขันตอนกาสมัครโครงการ
กำหนดการ
Time ine 266-01.jpg
พิจารณา
bottom of page