top of page

CMU21st E-BOOKS


 

      หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้รวบรวมรายงานผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ CMU 21st Century Learning ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นผลจากการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ

      โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ตาม 4 คุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในษตวรรษที่ 21 นั่นคือ
                 1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง
                 2.วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
                 3.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน
                 4.การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2023 - 2565

  2022 - 2564 

  2021 - 2563

  2020 - 2562

  2019 - 2561

bottom of page