top of page
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และการยื่นรับรองสมรรถนะอาจารย์

         ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้จัดทำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 และเพื่อการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล อันได้แก่ หลักสูตรออนไลน์ MOOC, การอบรมพัฒนาอาจารย์, การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน และการ Digital Learning (Consulting Service) , ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการให้บริการ Platform Service Support 

หลักสูตรออนไลน์ MOOC

หลักสูตรออนไลน์ MOOC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ADO

Read More >

การอบรมพัฒนาอาจารย์

ตารางการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ ADO

ปี 2566

Read More >

ทุน ABC

ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

Read More >

Consulting

การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน และการ Digital Learning

Read More >
bottom of page