top of page

DLA

Digital Learning Assistance

โครงการนักศึกษาช่วยงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"TLIC JUNIOR พร้อมช่วยเหลืออาจารย์

ทั้งทีมออนไลน์และออนไซต์"

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ TLIC 

  • ระบบบริหารจัดการรายชื่อและคอร์สเรียนออนไลน์ CMU Course Portal

  • ระบบ LMS Mango Canvas

  • ระบบ MS Teams

  • ระบบสอบออนไลน์ CMU Exam

  • ห้องเรียนฟรี EZ Active Classroom

  • สตูดิโอผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย EZ Self Studio

  • เครื่องมือประชุมออนไลน์ CMU Zoom

ช่วยคัดกรอง จัดหมวดหมู่คำถาม และประสานงานให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถให้นักศึกษาช่วยทดสอบระบบ

หรือทดสอบการตั้งค่าที่อาจารย์ตั้งไว้

ช่วยอาจารย์แก้ไขปัญหาและตรวจสอบการตั้งค่าระบบ Mango Canvas จาก Sandbox

ช่วยดำเนินการในระบบเมื่ออาจารย์มอบหมาย

หรืออนุญาตในการให้สิทธิ์เข้าจัดการคอร์ส

ช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและแนะนำแหล่งข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ให้แก่อาจารย์

ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ

สำหรับนักศึกษา
ที่อยากเข้าร่วมโครงการ DLA

สามารถอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

bottom of page