top of page

ADMISSIONS

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

Blue Background
ทุนวิจัย

ทำความรู้จักทุนวิจัยนวัตกรรม

(สำหรับอาจารย์ มช.)

       ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้ให้การสนับสนุนทุนประเภท “R&I” หรือ “ทุนวิจัยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้โดยเฉพาะ ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา

       เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการคิดค้นและสามารถผลิตผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง สอดคล้องกับ SDGs 4 ด้านการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

      ตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย 

ประเภทของทุนวิจัยนวัตกรรม

LEVEL I

Laboratory Level
(CMU-RL 1-3)
 

พัฒนาแนวคิดต้นแบบ

ทดสอบเบื้องต้น

และตีพิมพ์ในฐาน Scopus  

           งบประมาณ          

300,000.-

รายละเอียดเพิ่มเติม

LEVEL II

Fieldwork Level
(CMU-RL 4-7)

ใช้งานจริงในหรือนอกมหาวิทยาลัย (ลงพื้นที่/ชุมชน) ระดับขยายผล

           งบประมาณ          

500,000.-

รายละเอียดเพิ่มเติม

   LEVEL III
 

 Commercial/Standardized 
 (CMU-RL 8-9)

   ยอมรับเป็นมาตรฐาน
  ขยายผลอย่างกว้างขวาง
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

           งบประมาณ          

600,000+

รายละเอียดเพิ่มเติม

มุ่งเน้นการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นหลัก

นำ AI มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในลักษณะอื่นๆ 
Purple Background

รายละเอียดของทุนวิจัยนวัตกรรม

 

       ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของ TLIC นั้น ได้กำหนดประเภททุน

โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในบริบทของมหาวิทยาลัย (CMU Readiness Level: CMU-RL) ซึ่งเป็นการประเมินระดับและผลกระทบของผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์

       เพื่อพิจารณาศักยภาพของผลงานและสนับสนุนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้แบ่งประเภทของการให้ทุนดังกล่าว ออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับการประเมิน CMU-RL ดังนี้

ทุนระดับที่ 1 (Level I) สอดคล้องกับ CMU-RL 1-3

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ระดับปฏิบัติการ

LV.1

 

       เป็นโครงการที่สอดคล้องกับระดับ CMU-RL 1-3 เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus โดยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) ขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นวิจัย = ทุนระดับที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่มีการใช้ AI ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ 

ในการจัดการเรียนรู้ โดยครอบคลุมทั้ง Generative, Discriminative และ AI ด้านอื่น ๆ 

ทุนระดับที่ 2 (Level II) สอดคล้องกับ CMU-RL 4-7

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้เพื่อใช้งานภาคสนาม

LV.2

 

       เป็นโครงการที่สอดคล้องกับระดับ CMU-RL 4-7 เน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพื้นฐานที่พัฒนาจากองค์ความรู้ ทั้งนวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus แล้ว โดยมีการนำผลงานไปทดลองใช้ภายในสภาพแวดล้อมจริง และเกิดการขยายผลจนเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ หรือต้นแบบภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษา, ชุมชน หรือสถานประกอบการชนิดต่างๆ ภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นวิจัย = ส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย ทั้งการนำ AI มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น

 

LV.3

 

ทุนระดับที่ 3 (Level III) สอดคล้องกับ CMU-RL 8-9

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

       เป็นโครงการที่สอดคล้องกับระดับ CMU-RL 8-9 ซึ่งเน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพื้นฐานไปใช้จริง โดยผู้ใช้งานจริง อาทิ นวัตกรรม ต้นแบบผลิตภัณฑ์ คู่มือ รูปแบบ (แพลตฟอร์ม) หรือผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus โดยมีผู้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐ หรือเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

       มีการขอนำผลงานไปใช้งานผ่านการขอใช้อย่างเป็นทางการ หรือการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) หรือขยายผลในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ หรือนำไปใช้ในพันธกิจขององค์กรนั้น ๆ

ประเด็นวิจัย = ส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย ทั้งการนำ AI มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ ให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น

ในเชิงสังคมและพานิชย์

Level 1
Level 2
Level 3
Blue Background

งานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้

โดยมี AI เป็นเครื่องมือสำคัญ

 

          มุ่งเน้นให้การสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ศึกษาแนวทางการใช้ AI ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ โดยความหมายของ AI ครอบคลุมทั้ง Generative AI, Discriminative AI และ AI ด้านอื่น ๆ ซึ่งหากนักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการมีขอบเขตงานดังรายละเอียดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

1.เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบให้กับผู้เรียนในวงกว้างไม่จำกัดในกรอบของวิชาใดวิชาหนึ่ง

แต่เป็นแนวคิดที่มองเห็นศักยภาพในการนำมาขยายผลใช้งานในระดับมหาวิทยาลัยได้
การเก็บข้อมูลวัดผลควรทำกับกลุ่มประชากรที่กว้างพอในการพิสูจน์ศักยภาพข้างต้น

2.เป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อยกระดับ
จากระดับ CMU-RL 1-3 ไปยังระดับ CMU-RL 4-7หรือระดับ CMU-RL 8-9 ได้
และนักวิจัยมีแผนพัฒนาต่อยอดขยายผลไม่ได้สิ้นสุดที่ขั้นตอนการตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว

3.เป็นงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง
เช่น ชุดเครื่องมือ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

4.หากเป็นงานวิจัยที่เฉพาะศาสตร์ ควรมีศักยภาพสูงพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์นั้น ๆ 
และสามารถยกระดับงานวิจัยได้ตามรายละเอียดข้อ 2


5. เป็นงานวิจัยที่ใช้ AI เป็นแก่นสำคัญ ไม่ใช่เป็นเครื่องมือเสริม

กล่าวคือ AI ควรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการของงานวิจัยที่เสนอ

Purple Background

กำหนดการโครงการวิจัย

วันนี้ - 12 พ.ค. 2567

13 - 31 พ.ค. 2567

4 มิ.ย. 2567


10 - 12 มิ.ย. 2567


26 มิ.ย. 2567


28 มิ.ย. 2567

26 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2567

15 ก.ค. 2567
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรม

กระบวนการพิจารณา

ประกาศผลพิจารณา รอบที่ 1
สำหรับผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์


ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
เข้านำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ


ประกาศผลพิจารณา รอบที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุน


ปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนวิจัย

กระบวนการเซ็นต์สัญญา

วันเริ่มต้นสัญญา
Blue Background

แบบประเมินโครงการวิจัยที่เหมาะสมกับท่าน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อตอบแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของโครงการที่ท่านต้องการสมัคร
 

Purple Background
bottom of page