top of page

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร (CMU Brain Power Concept) ให้สอดรับภารกิจการ Reskilled - Upskilled ตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ที่ 6 Flagship : Learning & Innovative Workforce with Growth Mindset บุคลากรที่พร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม (High Performance Workforce) ผ่านเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรตั้งแต่สมรรถนะพื้นฐาน (General Competency) และการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะตามกลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงานสายวิชาการ (Functional Competency for Academic) การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงานสายปฏิบัติการ (Functional Competency for Staff) และการพัฒนาผู้บริหาร (Managerial Competency) มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนากรอบสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Functional Competency for Academics) ครอบคลุมบุคลากรสายวิชาการทุกตำแหน่ง โดยดำเนินการร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานบริหารงานวิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการยื่นรับรองสมรรถนะ

Peer Reviews _ Badge 2_65 (1).jpg
ขั้นตอน

รอบการประเมินสมรรถนะ

เวปไซต์-07.jpg
กำหนดการ

กำหนดการยื่นขอรับรองสัญลักษณ์การเรียนรู้ (Badge)
รอบปลายภาคการศึกษา 2/66

ส่งหลักฐานยื่นรับรองสมรรถนะ
กระบวนการพิจารณา
การ Webinar ชี้แจงการ Peer Review
และรายละเอียดขั้นตอนรอบการประเมินต่างๆ
ประกาศผลพิจารณา
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งสนับสนุน

สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

           ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้จัดทำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 และเพื่อการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

           อันได้แก่ หลักสูตรออนไลน์ MOOC, การอบรมพัฒนาอาจารย์, การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน และการ Digital Learning (Consulting Service), ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการให้บริการ Platform Service Support 

หลักสูตรออนไลน์ MOOC

หลักสูตรออนไลน์ MOOC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ADO

เรียนได้แล้ววันนี้ ฟรี!

การอบรมพัฒนาอาจารย์

ตารางการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ ADO

ปี 2567

Coming soon..

ทุนสนับสนุนอาจารย์

ทุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

ภาคการศึกษา 1/2567 เปิดรับสมัครแล้ว!

Coaching

การให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดการสอน

และการ Digital Learning

ภาคการศึกษา 1/2567 เปิดรับสมัครแล้ว!

คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

A

Active Learning Facilitator

A1

การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
(Active classroom practitioner)

- คำจำกัดความ - 
การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้ แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ

Active Learning Facilitator

A2

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน
(Asynchronous learning facilitator)

- คำจำกัดความ - 
ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา
หรือสถานที่เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน
และผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

 

คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

A: Active Learning Facilitator

D: Digital Learning Practitioner

D

Digital Learning Practitioner

D1

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer)

- คำจำกัดความ - 
การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

Digital Learning Practitioner

D2

การผลิตสื่อการสอน
(Digital media creator)

- คำจำกัดความ - 
การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

A: Active Learning Facilitator

1) สมรรถนะการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Facilitator): (A)

Active Learning Facilitator

A1

การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
(Active classroom practitioner)

- คำจำกัดความ - 
การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้ แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ

|  A1 Lv.1   |   A1 Lv.2   |   A1 Lv.3   |   A1 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

สมรรถนะย่อย

A1: การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

    (Active classroom practitioner)

คำจำกัดความ

การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ 

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ Active Instruction เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ได้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ของตน โดยการปฏิบัติจริงผ่านการคิดขั้นสูง 


- ออกแบบโดยบูรณาการ/ปรากฏการณ์รอบตัว/ชีวิตจริง ร่วมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เอื้ออำนวย และสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ในการเรียนรู้  


- เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่ใช้ความคิดขั้นสูง  

A1

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

A1-1

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย

1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเบื้องต้น และตระหนักรู้ของอาจารย์

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

A1-2

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะตามคำจำกัดความได้ทุกข้อ

(ขอมีกรณีศึกษาจากวิชาบรรยายด้วย)

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

A1-3

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning

(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้

(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

A1-4

แสดงผลสำเร็จดังนี้

(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้

(เช่น การทำโครงการ Coaching, ให้คำปรึกษา, พัฒนาสมรรถนะ) ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย

(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

A: Active Learning Facilitator

1) สมรรถนะการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Facilitator): (A)

Active Learning Facilitator

A2

การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน
(Asynchronous learning facilitator)

- คำจำกัดความ - 
ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา
หรือสถานที่เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอน
และผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

 

|  A2 Lv.1   |   A2 Lv.2  |   A3 Lv.3  |  A4 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

A2: การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน

(Asynchronous learning facilitator)

สมรรถนะย่อย

คำจำกัดความ

การออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา หรือสถานที่เรียนรู้

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จาก synchronous และ asynchronous learning ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกคาบเรียน


- สร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เพื่อให้เรียนรู้ได้จากทุกที่ และทุกเวลา เช่น Flipped Classroom, Asynchronous Discussion, Virtual Learning
 

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการใช้ Asynchronous Learning

ในการจัดการเรียนรู้

A2-1

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป

 

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

A2-2

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

• แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป

• โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า

• มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป

 

ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้
(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง


(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้


(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

A2-3

ระดับที่ 4

ผู้นำ

 

แสดงผลสำเร็จดังนี้
(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ ในการส่งเสริม Asynchronous Learning ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

A2-4

D : Digital Learning Practitioner

2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Learning Practitioner): (D)

Digital Learning Practitioner

D1

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer)

- คำจำกัดความ - 
การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

|  D1 Lv.1   |   D1 Lv.2   |   D1 Lv.3   |   D1 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

สมรรถนะย่อย

D1: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

(Technology-rich Learning Designer)

การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

คำจำกัดความ

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการคิดขั้นสูง

 
- ให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมในการเลือกใช้ เครื่องมือเทคโนโลยี/เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยบริการ  


- ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง การบริหารการศึกษา การสื่อสารกับผู้เรียน การประเมินผล การทำงานกลุ่ม และมิติอื่น ๆ ที่เหมาะสม 


- มีความตระหนักถึงกรอบสมรรถนะสากลด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เช่น TIM, SAMR, TPACK

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D1-1


(1) แสดงตัวอย่างผลสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 มิติ

โดยมีการอ้างอิงจากกรอบสมรรถนะระดับสากล

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D1-2


(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 มิติ  

โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D1-3


(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 5 มิติ  

โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา


(2) แสดงผลสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ผ่านทางผลงานวิจัย, สิทธิบัตร, การแผยแพร่ใช้งานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ และหรือ แสดงผลสำเร็จของการเผยแพร่แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ท่านอื่นทั้งในและนอกหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D1-4


(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ ในการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D : Digital Learning Practitioner

2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Learning Practitioner): (D)

Digital Learning Practitioner

D2

การผลิตสื่อการสอน
(Digital media creator)

- คำจำกัดความ - 
การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

|  D2 Lv.1   |  D2 Lv.2   |  D2 Lv.3  | D2 Lv.4  |
พิสูจน์ตนเอง > ปฏิบัติได้ > ผู้เชี่ยวชาญ > ผู้นำ

D2 การผลิตสื่อการสอน (Digital media creator)

สมรรถนะย่อย

การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

คำจำกัดความ

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- สร้างสื่อบันทึกการสอนของตนในรูปแบบวิดิโอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้


- ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนไม่ยาวเกินไป แทรกกิจกรรมสะท้อนคิดคั่นระหว่างหัวข้อ เช่น แบบทดสอบ กิจกรรมสนทนา 


- สื่อมีภาพและเสียงที่คมชัดเพียงพอไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน


- สร้างสื่อที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียน เช่น การเลือกน้ำเสียงที่ใช้ การใช้ภาพหรือสื่อประกอบ การแสดงกรณีศึกษา การลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ เป็นต้น

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D2-1

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย

พร้อมสไลด์ ถ่ายทำให้ห้องทำงานทั่วไป ที่มีเนื้อหาครบถ้วน

มีลำดับของเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์

 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน

 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D2-2

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย

พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย

   มีเนื้อหาเทียบเท่ากับภาระงานสอนวิชาบรรยาย 1.5 หน่วยกิต (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 105 นาที)

   แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์

 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน

 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D2-3

(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบายที่ผลิตด้วยตัวเอง

    มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากระดับที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัว (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 210 นาที)  

   แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์ 


(2) แสดงผลสำเร็จในการนำไปใช้กับผู้เรียน


(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D2-4

(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทุธ์ ในการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย


(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3

และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D1
D2
bottom of page