top of page

about us

⭐Consulting services⭐

เงื่อนไขการใช้งานสิทธิ์

  • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site)

  • ระบุรายละเอียดในการเข้าพบให้ครบถ้วน 

รายละเอียดสิทธิ์ที่ได้รับ

 

  • เข้ารับการปรึกษาและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ทั้งแบบ Online หรือ On Site ที่สำนักงาน ตามวันและเวลาที่ท่านจองไว้

  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ของทางศูนย์ได้ ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

bottom of page