top of page

CMU 21st Application Procedures

ขั้นตอนการสมัครโครงการ
ทุนพัฒนาอาจารย์

1

ตอบคำถามเพื่อประเมินประเภทโครงการที่เหมาะสมกับท่าน

ท่านสามารถตอบคำถาม
เพื่อประเมินเงื่อนไขของโครงการ
ที่เหมาะสมกับท่านได้ที่นี่

กดที่ปุ่มด้านล่าง
เพื่อเลือกแบบประเมิน

2

กรอกฟอร์มใบสมัคร
Fillable Word Form

กรุณาดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ
ที่ท่านต้องการสมัคร


 หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการ
อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

3

ส่งข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบ Easy Chair

ระบบที่นิยมใช้ในการพิจารณา
บทความทางวิชาการ
โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการ CMU 21st

 

กลับไปยังหน้าประเภทของโครงการ เพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการอีกครั้ง

แบบประเมินโครงการที่เหมาะสมกับท่าน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อตอบแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของโครงการที่ท่านต้องการสมัคร
 หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการอาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

สมัครกิจกรรม
Coaching

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครโครงการที่ท่านต้องการ
 หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์การสมัครโครงการอาจารย์ 1 ท่าน ต่อ 1 ประเภทโครงการ

ABCO

Starter Kit

AI

(สำหรับผู้ไม่เคยสมัครทุน)
เพียง 1 กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนการสอน

ใบสมัคร
แบบประเมิน
ขันตอนกาสมัครโครงการ

กำหนดการโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
กระบวนการพิจารณา
ประกาศผลพิจารณา
ปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน
เปิดเทอม ภาคการศึกษา 1/2567
พิจารณา
bottom of page