top of page

CMU 21st Century Learning

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21

โดยสนับสนุนทุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการ อาจารย์เก่าหรืออาจารย์ใหม่ก็สามารถสมัครได้

For web 2 65-05.jpg

แนะนำโครงการ

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21  และได้มีการสนับสนุนอาจารย์ตามเงื่อนไขในแต่ละโครงการที่เปิดรับสมัคร

       ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการมอบทุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 4 คุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในษตวรรษที่ 21 คือ

                 1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง

                 2.วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

                 3.การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

                 4.การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

       

ชั้นวางกู้ดด 64.jpg
E-Books

รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

(CMU 21st Century Learning)

E-Book Page
bottom of page