top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

ต้อนรับศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ ผู้อํานวยการสถานสื่อสารองค์กร และคณะทำงานจากศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ การออกแบบการสอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พร้อมบริการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพบรรยากาศการ เยี่ยมชมห้อง EZ Self-Studio


ภาพบรรยากาศการ เยี่ยมชมห้องประชุม Digital Wireless Solution ด้วยชุดอุปกรณ์ EZ Conferenceหากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @tliccmu


ดู 66 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page