top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การปรับตัวของงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรองรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและมุมมองใหม่


โดยมีหัวข้อในการศึกษาดูงานดังนี้

- Outcome-based Education การเรียนการสอนเน้นผลลัพธ์

- สมรรถนะอาจารย์ - วิธีปรับการเรียนการสอนระดับองค์กร

- การปรับตัวของงานเทคโนโลยีการศึกษา

- ออกแบบประสบการณ์การสอนสำหรับอาจารย์

- การสร้างต้นแบบ ห้อง EZ Studio, EZ Active Classroom
หากหน่วยงานของท่าน มีความสนใจในการศึกษาดูงาน สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านต้องการ

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tliccmu

TLIC ทำอะไร? ตอบโจทย์ในการดูงานของท่านหรือไม่? สามารถดูผลงานของเราได้ที่

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page