top of page
  • รูปภาพนักเขียนTLIC CMU

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2022 ทุกท่าน

อาจารย์ มช. เข้ารับรางวัลกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอน ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ให้มีความสอดคล้องกับทักษะผู้เรียนศตวรรษที่ 21 (CMU 21st Century Learning Award 2022) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีรางวัลทั้งหมด 4 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

รางวัลต้นแบบการสอนดีเด่น(Best Practice) รางวัลแบบอย่างการเรียนรู้(Exemplary) รางวัล Nomination และ รางวัลการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด สำหรับมหาชน CMU MOOC

โดยมีรายละเอียดดังนี้


รางวัลต้นแบบการสอนดีเด่น Best Practice (จำนวน 3 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ จากคณะศึกษาศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type B

วิชา กระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา จากคณะวิทยาศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type A Plus

วิชา เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐกานต์ ชัยพัฒนาวรรณ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type A

วิชา พื้นฐานทันตกรรมสำหรับเด็กรางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ Exemplary (จำนวน 3 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ สมนาม

จากคณะศึกษาศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type B

วิชา กลวิธีการเขียนเพื่อการศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มุทิตา บุญวยาภรณ์

จากคณะมนุษยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type B Plus

วิชา ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (Fundamental Burmese 1)


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ

จากคณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุน Type B

วิชา การโปรแกรมเชิงแข่งขันรางวัล Nomination (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน Type A

วิชา Public Service Managementรางวัลรายวิชา CMU MOOC ยอดเยี่ยม มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ประจำปี 2563-2564 (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง

จากคณะมนุษยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC วิชา จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นรางวัลรายวิชา CMU MOOC ดีเด่น มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ประจำปี 2564 (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ

Assistant Professor Dr. Pichayalak Pichayakul (หัวหน้าโครงการ) และ Assistant Professor Traci Morachnick (ผู้สอนร่วม)

จากคณะบริหารธุรกิจ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC

วิชา เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว 2รางวัลรายวิชา CMU MOOC ดีเด่น มีผู้สนใจสมัครเรียนในอัตราการเรียนจบสูงสุด ประจำปี 2564 (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทพญ. ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)

ผศ. ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ (ผู้สอนร่วม)

ผศ. ทพญ. ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ (ผู้สอนร่วม)

ทพญ.ศิรินารถ ชีวะเกรียงไกร (ผู้สอนร่วม)

ผศ. ทพญ.ชนิกา แมนมนตรี (ผู้สอนร่วม)

ผศ. ทพ.วริศ เผ่าเจริญ (ผู้สอนร่วม)

ทพ.ธีธัช สว่างปัญญางกูร (ผู้สอนร่วม)

จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC

วิชา ใครอยากเรียนทันตแพทย์..ยกมือขึ้น (A train to Dentistry CMU)รางวัลรายวิชา CMU MOOC ดีเด่น ด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสุขภาพ (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู (หัวหน้าโครงการ)

ผศ. ดร.สิริรัตน์ พึ่งชมภู (ผู้สอนร่วม)

จาก คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC

วิชา การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Methods Research in Health Sciences)รางวัลรายวิชา CMU MOOC ดีเด่น ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่ชุมชน (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี

จากคณะมนุษยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC

วิชา สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้นรางวัลรายวิชา CMU MOOC ดีเด่น ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชน (จำนวน 1 รางวัล)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ รศ. พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง

จาก คณะแพทยศาสตร์ เสนอโครงการประเภททุน CMU MOOC

วิชา โรคสมาธิสั้นรวมอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 21 ท่าน


ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ต้นแบบการเรียนการสอนทุกท่าน
ดู 124 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page