top of page
85332.jpg

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

CMU 21st Century Learning Chiang Mai University

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อโลกของการทำงาน เพื่อตอบรับกับสิ่งที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิด ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

       ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได้มีการมอบทุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

       (1) วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายที่ลดลง

       (2) วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

       (3) การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

       (4) การวัดประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ซึ่งทั้ง 4 คุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะหลักของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

รายงานผล

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายงานผล

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ประจำปีการศึกษา 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

bottom of page