top of page

กรอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบที่คอยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทักษะและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้วยกรอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จะนำร่องประเมินสมรรถนะอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2/2565 มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้

รายละเอียดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ (Academics Competency)
ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ADO) 

คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับ

1) สมรรถนะการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Facilitator): (A)

สมรรถนะย่อย

A1: การจัดชั้นเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active classroom practitioner)

คำจำกัดความ

การออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ 

ด้าน

A1
ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ Active Instruction เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ได้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ของตน โดยการปฏิบัติจริงผ่านการคิดขั้นสูง 
- ออกแบบโดยบูรณาการ/ปรากฏการณ์รอบตัว/ชีวิตจริง ร่วมกับบริบทของวิชาหรือศาสตร์นั้น ๆ เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เอื้ออำนวย และสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ในการเรียนรู้  
- เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่ใช้ความคิดขั้นสูง  

A: Active Learning Facilitator

A

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

A1-1

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย

1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเบื้องต้น และตระหนักรู้ของอาจารย์

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

A1-2

แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะตามคำจำกัดความได้ทุกข้อ (ขอมีกรณีศึกษาจากวิชาบรรยายด้วย)

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

A1-3
แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Active Learning

(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้

(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

A1-4
แสดงผลสำเร็จดังนี้

(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ (เช่น การทำโครงการ Coaching, ให้คำปรึกษา, พัฒนาสมรรถนะ) ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย

(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป

A2: การส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบนอกชั้นเรียน (Asynchronous learning facilitator)

สมรรถนะย่อย

การออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดช่วงเวลา หรือสถานที่เรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

คำจำกัดความ

A2

ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จาก synchronous และ asynchronous learning ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกคาบเรียน
- สร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เพื่อให้เรียนรู้ได้จากทุกที่ และทุกเวลา เช่น Flipped Classroom, Asynchronous Discussion, Virtual Learning
 

ด้าน

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

A2-1

แสดงกรณีศึกษาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างของตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) ผลสำเร็จในการใช้ Asynchronous Learningในการจัดการเรียนรู้

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

A2-2

แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า มีจำนวนผู้เรียนสะสม 30 คนขึ้นไป ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้

(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

A2-3

แสดงผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลา 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงบรรยายหรือเทียบเท่า มีจำนวนผู้เรียนสะสม 60 คนขึ้นไป ตามตัวชี้วัดต่อไปนี้
(1) แสดงผลสำเร็จของการใช้ Asynchronous Learning และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
(2) แสดงผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ผ่านทางความสำเร็จของการเผยแพร่ประสบการณ์, งานวิจัย, หรือนวัตกรรมด้านการเรียนรู้
(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

A2-4

แสดงผลสำเร็จดังนี้
(1) ผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ ในการส่งเสริม Asynchronous Learning ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย
(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D : Digital Learning Practitioner

2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Learning Practitioner): (D)

D1: การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-rich Learning Designer)

สมรรถนะย่อย

การเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

คำจำกัดความ

D1
ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการคิดขั้นสูง  
- ให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมในการเลือกใช้ เครื่องมือเทคโนโลยี/เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยบริการ  
- ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างโอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง การบริหารการศึกษา การสื่อสารกับผู้เรียน
การประเมินผล การทำงานกลุ่ม และมิติอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
- มีความตระหนักถึงกรอบสมรรถนะสากลด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ เช่น TIM, SAMR, TPACK

ด้าน

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D1-1
(1) แสดงตัวอย่างผลสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 มิติ โดยมีการอ้างอิงจากกรอบสมรรถนะระดับสากล

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D1-2 
(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 มิติ  โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D1-3 
(1) แสดงกรณีศึกษาผลสำเร็จของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในชั้นเรียนอย่างน้อย 5 มิติ  โดยสามารถนับมิติเดิมซ้ำได้ หากแสดงพัฒนาการของวิธีการจากภาคการศึกษาก่อนหน้า โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา
(2) แสดงผลสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ผ่านทางผลงานวิจัย, สิทธิบัตร, การแผยแพร่ใช้งานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ และหรือ แสดงผลสำเร็จของการเผยแพร่แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ท่านอื่นทั้งในและนอกหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D1-4 
(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือ
กลยุทธ์ ในการส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย
(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
 

D

D2 การผลิตสื่อการสอน (Digital media creator)

สมรรถนะย่อย

การผลิตสื่อบันทึกการสอนสำหรับการศึกษานอกชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

คำจำกัดความ

D2
ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
- สร้างสื่อบันทึกการสอนของตนในรูปแบบวิดิโอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา หรือตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
- ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่ละส่วนไม่ยาวเกินไป แทรกกิจกรรมสะท้อนคิดคั่นระหว่างหัวข้อ เช่น แบบทดสอบ กิจกรรมสนทนา 
- สื่อมีภาพและเสียงที่คมชัดเพียงพอไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
- สร้างสื่อที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียน เช่น การเลือกน้ำเสียงที่ใช้ การใช้ภาพหรือสื่อประกอบ การแสดงกรณีศึกษา การลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ เป็นต้น

ด้าน

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

D2-1 
(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย พร้อมสไลด์ ถ่ายทำให้ห้องทำงานทั่วไป ที่มีเนื้อหาครบถ้วน มีลำดับของเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์ 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน
 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

D2-2 
(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบาย มีเนื้อหาเทียบเท่ากับภาระงานสอนวิชาบรรยาย 1.5 หน่วยกิต (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 105 นาที) แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์ 
(2) แสดงผลสำเร็จของการนำไปใช้กับผู้เรียน
 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

D2-3 
(1) แสดงวีดิทัศน์บรรยาย พร้อมสไลด์ โดยมีการจัดไฟ และแทรกวีดิทัศน์ประกอบการอธิบายที่ผลิตด้วยตัวเอง มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากระดับที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัว (สื่อวิดิโอความยาวรวมกันไม่ต่ำกว่า 210 นาที)  แบ่งหัวข้อออกเป็นคลิป มีเนื้อหาตามหลักวิชาการของศาสตร์ 
(2) แสดงผลสำเร็จในการนำไปใช้กับผู้เรียน
(3) แสดงผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมพัฒนาอาจารย์ท่านอื่น เพื่อให้ได้สมรรถนะระดับที่ 1 เป็นอย่างน้อย
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

D2-4 
(1) แสดงผลสำเร็จของการกำหนดนโยบายและ/หรือกลยุทุธ์ ในการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย
(2) ได้รับรองสมรรถนะระดับ 3 และแสดงผลกระทบของนโยบาย/กลยุทธ์ผ่านทางการเผยแพร่ประสบการณ์ หรือ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป"
 

O : Outcome-based Educator*

3) สมรรถนะนักจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน Outcome-based Educator : O

O1: ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ Design Learning Outcomes

สมรรถนะย่อย

ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ Design Learning Outcomes

คำจำกัดความ

O

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

O1-1 
(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO)
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสารแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี
 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

O1-2 
(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)
หลักฐานที่ใช้แสดง
ต้นแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้
 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

O1-3 
(1) ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) (วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของคณะ)
หลักฐานที่ใช้แสดง
หลักสูตรที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

O1-4 
(1) ออกแบบผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) ของคณะที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและทิศทางในอนาคต
หลักฐานที่ใช้แสดง
ผลลัพธ์ผู้เรียนระดับคณะ (FLO) ที่มีความโดดเด่นสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

O2: ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล Design Learning Activity & Assessment

สมรรถนะย่อย

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผล Design Learning Activity & Assessment

คำจำกัดความ

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

O2-1 
(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของบทเรียน (Lesson) ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO)  
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสารประมวลรายวิชา (course syllabus) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

O2-2 
(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายบทเรียนที่บรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ได้
หลักฐานที่ใช้แสดง
ผลการประเมินกระบวนวิชาออนไลน์ในระบบ CMU MIS ในระดับดี
 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

O2-3 
(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายกระบวนวิชาที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ได้
(2) บริหารจัดการหลักสูตรในระดับพื้นฐานได้"
หลักฐานที่ใช้แสดง
เล่มหลักสูตร ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี (จากระบบประกันคุณภาพ)
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

O2-4 
(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลของหลายหลักสูตรที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) บรรลุตามอัตลักษณ์ ทิศทาง และนโยบายของคณะ
(2) บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของคณะที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสารบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ที่แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ความคุ้มทุน ROI เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต
 

O3: การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement

สมรรถนะย่อย

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement

คำจำกัดความ

ระดับ 1

พิสูจน์ตนเอง

O3-1 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบทเรียน (Lesson) ตาม PDCA อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) 
ดีขึ้น เช่น เทคนิคการสอนในชั้นเรียน การออกข้อสอบ เป็นต้น
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสาร PDCA ระดับบทเรียน (Lesson) ที่ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO)  ดีขึ้น
 

ระดับที่ 2

ปฏิบัติได้

O3-2 
(1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินกระบวนวิชาและนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ดีขึ้น เช่น ปรับวิธีการสอนจากบรรยายในชั้นเรียน เป็น Project-based, การให้คำปรึกษานักศึกษาที่ไปปฏิบัติ CWIE เป็นต้น
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสาร PDCA ระดับกระบวนวิชาที่ทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา (CLO) ดีขึ้น
 

ระดับที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง

O3-3 
(1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรและนำมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ดีขึ้น เช่น การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต, การจัดการภาพรวม CWIE เป็นต้น
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสาร PDCA  และ Executive Summary ที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร
(แสดงผลลัพธ์ของหลักสูตรโดดเด่น ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่อง)
 

ระดับที่ 4

ผู้นำ

O3-4 
(1) ใช้ Innovation ด้านการจัดการหลักสูตรในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงทิศทางและพัฒนาหลักสูตรของส่วนงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
หลักฐานที่ใช้แสดง
เอกสาร PDCA และ Executive Summary ที่แสดงถึงการใช้ Innovation ด้านการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต หรือได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
 

bottom of page